STIRI AGRICULTURA

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prelucram datele dvs. cu caracter personal in scop contractual si legal. Temeiul prelucrarii este constituit din contractul de prestari servicii medicale (solicitarea dvs. directa catre cabinetul nostru pentru stabilirea unei consultatii si / sau efectuarea de interventii medicale) si prevederile legale aplicabile.

Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de prestari servicii medicale si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, vom utiliza aceste date doar cu scopul pentru care le-ati furnizat companiei noastre.

Vom putea comunica, cu acordul dumneavoastra,  astfel de date – de exemplu  nume, prenume, data nasterii, adresa e-mail, telefon,  catre companii cu care ne aflam in relatii de parteneriat, de exemplu pentru maketing, publicitate, statistica etc. Ne vom asigura ca aceste informatii vor fi pastrate de partenerii nostri in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei aplicabile.

Adresele dvs. de e-mail, pot fi prelucrate in calitate de client companiei noastre  in vederea transmiterii de newsletter, in cazul in care alegeti sa va abonati la acesta, caz in care adresele de e-mail devin active si vor fi utilizate in acest scop, pana cand va manifestati optiunea de a va dezabona prin accesarea butonului “Dezaboneaza-te” din continutul newsletterului.

De asemenea, putem furniza datele dumneavoastra cu caracter personal catre organe de control ale statului daca suntem obligati sa facem acest lucru prin legislatia in vigoare.

Toate informatiile cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se regasesc pe www.util-agro.ro, in sectiunea Prelucrarea datelor. Ori de cate ori va interveni o modificare, aceasta se va reflecta in locatia amintita.

Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele legale de arhivare aplicabile.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Dreptul de acces al persoanei vizate inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care compania noastra nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie și procesul decizional individual automatizat  vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment. De asemenea aveti  dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Mai multe informatii despre drepturile dumneavoastra, modalitati de aplicare, exceptii etc, puteti obtine consultand prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) şi aplicabil de la 25 mai 2018 (link util: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO).

Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul nostru.

In plus, daca aveti nemultumiri sau intrebari legate de prelucrarea datelor personale va puteti adresa la office@util-agro.ro sau ofiterului resp. cu protectia datelor(DPO) Catalin Radu, la office@util-agro.ro Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.